javascript将JSON Array转为树状结构

我们在项目应用中会有这样一种情况,有一张表是层级的关系,通过parentId来确认层级,但是在页面展示的时候需要把基础的Array数据转化为Tree树状结构,通常的处理方式是递归还处理,但今天分享一种非递归的处理函数。

/**
 * 更新 数组中的 item
 * @param {array} list
 * @param {objecg} item
 * @param {string} idkey
 * @param {string} childrenKey
 */
function jsonArrayToTree(list, idKey, parentKey, childrenKey) {
    const hash = {}
    const r = []
    for (let i = 0; i < list.length; i++) {
     hash[list[i][idKey]] = list[i]
    }
    for (let i = 0; i < list.length; i++) {
     const item = list[i]
     const itemParent = hash[item[parentKey]]
     if (itemParent) {
      !itemParent[childrenKey] && (itemParent[childrenKey] = [])
      itemParent[childrenKey].push(item)
     } else {
      r.push(item)
     }
    }
    return r
}

核心思想是把数组转化为一个hash对象,然后根据parentKey查找父对象,找到了就给父对象添加子数组,没找到就直接push到结果数据,由于javascript中对象是地址引用,所以一次遍历下来就会形成一个tree结构的链条。

以下面数据做测试:

const testArray = [
  {
   id: 1,
   parentId: 0,
   value: 1
  },
  {
   id: 2,
   parentId: 0,
   value: 2
  },
  {
   id: 3,
   parentId: 0,
   value: 3
  },
  {
   id: 4,
   parentId: 1,
   value: 4
  },
  {
   id: 5,
   parentId: 1,
   value: 5
  },
  {
   id: 6,
   parentId: 4,
   value: 6
  },
  {
   id: 7,
   parentId: 2,
   value: 7
  },
  {
   id: 8,
   parentId: 1,
   value: 8
  }
 ]

 console.log(jsonArrayToTree(testArray, 'id', 'parentId', 'children'));

测试结果:

[
    {
     id: 1,
     parentId: 0,
     value: 1,
     children: [
      {
       id: 4,
       parentId: 1,
       value: 4,
       children: [{ id: 6, parentId: 4, value: 6 }]
      },
      { id: 5, parentId: 1, value: 5 },
      { id: 8, parentId: 1, value: 8 }
     ]
    },
    {
     id: 2,
     parentId: 0,
     value: 2,
     children: [{ id: 7, parentId: 2, value: 7 }]
    },
    { id: 3, parentId: 0, value: 3 }
   ]

 

You may also like...

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注